silvester bernadette

logo

Kwaliteit

 We werken voortdurend aan kwaliteitsverbetering. Dit wordt door de  onderwijsinspectie onderschreven. In november 2018 werden we door hen nl. beloond met de waardering "goed". De inspecteur was met name enthousiast over de samenwerkingsdriehoek leerling, school en ouders en de wijze waarop we die vorm geven, het pedagogisch klimaat en het didactisch handelen (de kwaliteit van de lessen). In april 2016 werd door de onderwijsinspectie een bezoek specifiek op de voor- en vroegschoolse periode afgelegd. Op 33 van de 47 onderdelen behaalden we de maximale score en noemde de inspecteurs ons een voorbeeld voor anderen. De overige 14 facetten werden ook positief beoordeeld.

Kwaliteitsverbetering dankzij bekwaam personeel

De Silvester-Bernadette school bestaat uit een team van deskundige leerkrachten. Elk teamlid blijft zich professionaliseren in het verlengde van ons schoolplan. Tijdens functionerings-, voortgangs- en beoordelings¬gesprekken worden de doelen besproken en geëvalueerd. Tijdens studiedagen en teambijeenkomsten wordt de collectieve kwaliteitsontwikkeling planmatig bevorderd en geborgd.
Leerkrachten hebben zich bekwaamd als teamleider, intern begeleider, gedragsspecialist, leesspecialist, meer- en hoogbegaafdheidsspecialist,rekenspecialist, ICT-er, specialist onderwijsontwikkeling, leerkrachtcoach, bedrijfshulpverlener, vakleerkracht gym, cultuurcoördinator, anti-pest coördinator, techniek/crea coördinator. Alle teamleden in de kleutergroepen zijn VVE-gecertificeerd

Kwaliteitsverbetering met behulp van moderne methodes en effectieve werkvormen

We maken gebruik van moderne leer- en hulpmiddelen.
De gebruikte lesmethodes zijn:

 • up-to-date
 • uitdagend en gestructureerd
 • voorzien van veel differentiatiemogelijkheden
 • conform referentieniveaus en kerndoelen
 • zorgvuldig gekozen en passend bij onze visie op leren en ontwikkelen van kinderen in de 21e eeuw.

Kwaliteitsverbetering met behulp van het leerlingvolgsysteem

Van elk kind registreren we observaties en toetsresultaten. Na elke toets volgt een analyse door de leerkracht. Het vervolgaanbod wordt hierop afgestemd om de ontwikkeling van alle leerlingen te waar¬borgen. We vergelijken leerlingen met zichzelf, dat wil zeggen dat we volgen of ze zich goed blijven ontwikkelen, en we vergelijken hun prestaties met die van andere leerlingen in Nederland. De toetsen van Cito worden namelijk op vrijwel alle scholen in Nederland afgenomen, waardoor een breed referentiekader ontstaat. Daarnaast volgen en analyseren we de ontwikkeling van de hele groep en maakt de Interne Begeleider trendanalyses voor de hele school.

Kwaliteitsverbetering met behulp van ICT-middelen

Iedere groep heeft een digitaal schoolbord dat de leerkracht onder meer gebruikt bij het geven van instructie. Daarnaast zijn er computers en chromebooks met oefenprogramma's bij de verschillende vakken, die de leerlingen gebruiken om leerstof te oefenen. Ook leren zij om informatie op te zoeken, presentaties te maken en te geven. Zo worden ze stap voor stap wegwijs. 

Kwaliteitsverbetering door planmatig werken

Onze school staat al jaren bekend als kwaliteitsschool. Deze hoge standaard houden we vast door zaken planmatig en gestructureerd aan te pakken en met alle betrokkenen steeds onze schouders eronder te zetten. Het schoolontwikkelingsplan geeft richting aan de professionele ontwikkelingsplannen van leerkrachten en verbetering in de groepen. Periodieke overleggen met de medezeggenschapsraad, ouderraad, werkgroepen en leerlingen in de Silvester-Bernadette-kinderraad-vergaderingen leiden tot input en meedenken over gewenste ontwikkelingen.

Uitstroomgegevens

Sinds 2016 maken we gebruik van de digitale en adaptieve eindtoets van "Route 8". Alle leerlingen nemen deel aan de toets, ook de kinderen die met veel extra zorg het onderwijs op onze school hebben gevolgd. Ook in 2019 hebben de leerlingen van groep 8 weer boven de bovengrens van de onderwijsinspectie gescoord. Daar zijn we trots op ! Door de corona-pandemie kon in 2020 geen eindtoets worden afgenomen.

 
Schooljaar Gemiddelde score Inspectienorm vergelijkbare scholen
2017-2018 Score Route 8 Silvester-Bernadette 197,8  179,8
2018-2019 Score Route 8 Silvester-Bernadette 188,4  181
2019-2020 Score Route 8 Silvester-Bernadette 198,8  191,3

 

De leerlingen stroomden uit naar de volgende typen van voortgezet onderwijs:

 
  2019 2020 2021
VWO 2 1 4
VWO/HAVO -- 1 --
HAVO 9 9 2
HAVO/VMBO-TL 4 3 3
VMBO 18 23 24
Praktijkonderwijs 1 11 5
       

Praktische info

Kalender 2021-2022

Schoolgids 2021-2022 

Schoolkalender / schoolgids

In de schoolkalender / schoolgids vindt u informatie over de doelen, werkwijze en organisatie van ons onderwijs. Verder bevat de schoolgids allerlei praktische gegevens.

We hopen, dat de schoolkalender / schoolgids (naast andere informatie), ertoe bijdraagt, dat eenieder, die bij de school betrokken is, de verdere ontwikkeling van de school mede vorm geeft in de komende jaren. We nodigen u van harte uit.

Nieuwe ouders ontvangen naast de schoolkalender / schoolgids een kleuterinformatieblad waarin allerlei praktische zaken over school aan de orde komen.
Hebt u na het lezen van de schoolkalender / schoolgids nog vragen en/of opmerkingen, dan horen we dat graag van u. De deur staat altijd open.

Klik op de onderstaande links om de kalender en de schoolgids te bekijken:Schooltijden

Wij werken op onze school met een continurooster. Een continurooster betekent dat de kinderen tussen de middag op school blijven. De schooltijden gelden voor de hele school!

 
Maandag 8.30 u - 14.45 u
Dinsdag 8.30 u - 14.45 u
Woensdag 8.30 u - 12.30 u
Donderdag 8.30 u - 14.45 u
Vrijdag 8.30 u - 12.30 u
   


De kinderen zijn vanaf 8.15 uur welkom op de speelplaats, voor die tijd is er geen toezicht. De eerste bel gaat om 8.20 uur. De kinderen mogen dan naar binnen. De lessen starten om 8.30 uur. 

Pauze

De kinderen hebben twee keer pauze. Zowel in de ochtendpauze, als tussen de middag spelen de kinderen met leeftijdsgenoten uit enkele andere groepen samen buiten. We hebben voor deze organisatie gekozen om kinderen voldoende speel- en beweegmogelijkheden te bieden. Kleuters spelen op hun eigen speelplaats.

Speelpauze ochtend

De groepen 3 en 4 spelen van 10.00 uur tot 10.15 uur

De groepen 7 en 8 spelen van 10.15 uur tot 10.30 uur

De groepen 5 en 6 spelen van 10:30 uur tot 10:45 uur

Speelpauze voor of na de lunch

De groepen 3 en 4 spelen van 11.30 uur tot 12.00 uur.

De groepen 7 en 8 spelen van 12.00 uur tot 12.30 uur.

De groepen 5 en 6 spelen van 12.30 uur tot 13:00 uur.

Tijdens deze pauzes wordt er gesurveilleerd door leerkrachten van de school.

Gymtijden

 
Tijd Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
08.30 - 09.15 groep 3 groep 6  groep 3 groep 5M/B onderbouwdag
09.15 - 10.00 groep 3 groep 6 groep 3  groep 6 lessen verdeeld
10.00 - 10.45 groep 4 groep 7 groep 4 groep 6 over de ochtend
10.45 - 11.30 groep 4 groep 7 groep 4 groep 7  
11.30 – 12.15     groep 5R    
12.30 -13.15       groep 7  
13.00 - 13.45 groep 5 groep 8   groep 8  
13.45 - 14.30 groep 5 groep 8   groep 8   

Kinderen van groep 3 t/m 8 douchen na elke gymles.

Vakantie en vrije dagen

Herfstvakantie: 25 oktober t/m 29 oktober 2021

Kerstvakantie: 27 december 2021 t/m 7 januari 2022

Carnavalsvakantie: 28 februari t/m 4 maart 2022

2e Paasdag: 18 april 2022

Koningsdag: 27 april 2022

Meivakantie: 25 april t/m 6 mei 2022

He-Pi vakantie: 26 mei t/m 6 juni 2022

Zomervakantie: 25 juli t/m 2 september 2022

Studiedagen

  • Studiedagen team; Deze dagen zijn alle kinderen de hele dag vrij.
       • 23 september, 3 december, 11 februari, 14 april, 5 juli
  • Studiewerkmiddagen team: Op deze data zijn alle kinderen om 12.30 uur uit.
       • 12 oktober, 22 november, 10 februari, 29 maart, 23 juni

Verlof

Alle kinderen moeten het wettelijk vastgestelde aantal uren naar school. Voor het basisonderwijs geldt: 7520 uur, verspreid over 8 jaar.
Kinderen moeten in deze tijd veel leren. We kunnen en mogen daarom niet zomaar verlof geven voor een extra vakantie, weekendje weg of tijdens schooltijd naar de tandarts voor de halfjaarlijkse controle.
Verlof dient alleen voor speciale gelegenheden. U kunt hiervoor een formulier ophalen op de administratie of het downloaden uit de schoolapp. De regels omtrent verlof staan op het formulier. Dit moet uiterlijk acht weken vooraf worden ingeleverd. U krijgt daarna z.s.m. bericht of uw aanvraag is goedgekeurd of afgekeurd. Aansluitend aan het einde van de zomervakantie mag geen verlof worden gegeven.

Zorg, vragen, problemen

Indien leerkrachten zich zorgen maken m.b.t. de ontwikkeling van kinderen, nemen zij contact op met ouders. We verwachten dat andersom ook van ouders: als u zich zorgen maakt over uw kind en/of vragen hebt over zijn of haar ontwikkeling, neem alstublieft contact op met de leerkracht van uw kind. Samen weten we meer dan alleen!

 

 

 

Missie & Visie

Onze missie:

Samenscholen met hoofd, hart en handen!

We vinden het belangrijk om met collega's, kinderen en ouders sámen een veilige, rijke en warme omgeving te creëren waarin kinderen zich optimaal ontwikkelen op weg naar een gelukkige toekomst. Dit doen we met hoofd, hart en handen en ook samen met diverse maatschappelijke partners die zowel school als ouders kunnen ondersteunen.

Onze visie:

Wij zetten onze onderwijsvisie uiteen op levensbeschouwelijk gebied, de maatschappelijke identiteit, het pedagogisch klimaat en onze onderwijskundige doelen. Deze vier aspecten zijn sterk met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk

Levensbeschouwelijke visie.

Wij zijn ons als team van een katholieke school sterk bewust van de invloed van onze houding op de kinderen. Deze houding en het overdragen van normen en waarden vinden wij belangrijk. We hopen dat dit voor de kinderen resulteert in een positieve houding t.a.v. de medemens in de maatschappij. We leren kinderen beoordelen i.p.v. veroordelen.

Maatschappijvisie.

In de maatschappij gedijt een kind, een mens, het beste als het vanuit zelfvertrouwen en op creatieve wijze een goede manier vindt om naar buiten te treden. Om dat te bereiken moet het kind zich geborgen voelen en vertrouwen genieten. We vinden het daarom belangrijk dat zowel kinderen als hun ouders en collega's zich "thuis voelen" op school.

Pedagogische visie.

We willen het kind meegeven dat "leren" een vanzelfsprekende en plezierige activiteit is met als doel goede attitudes en kennis te verwerven binnen de eigen mogelijkheden. Dit impliceert tevens dat leerkrachten en kinderen respect hebben voor onderlinge verschillen hierin. Deze verschillen vormen een verrijking om met en van elkaar te leren.

Onderwijskundige visie.

In een ordelijke omgeving hanteren we duidelijke structuren in het aanbieden, verwerken en het evalueren van de leerstof. Ons doel is om elk kind zich optimaal te laten ontplooien. Door o.m. gebruik te maken van gestructureerde coöperatieve werkvormen, maken we bewust gebruik van verschillen tussen kinderen: ze leren van en met elkaar, leren elkaar aan te vullen enz, enz.

Het onderwijs op school wordt zoveel mogelijk afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen. Het is zodanig ingericht dat zij een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen.

De voortgang in de ontwikkeling van de kinderen wordt mede bepaald door de mogelijkheden van de kinderen. Sociaal-emotionele ontwikkeling is van basale invloed op de mogelijkheden om kennis, inzicht en vaardigheden te verwerven.

We beschouwen het ontwikkelingsproces niet als een autonoom proces; dat betekent dat we niet blijven afwachten wat de leerlingen op een bepaald moment aan ontwikkelingen laten zien. Een goede stimulerende onderwijsleersituatie moet dit proces van de kinderen bevorderen. Wij streven niet louter cognitieve prestaties na, maar ook sociaal-emotionele, creatieve en lichamelijke aspecten krijgen veel aandacht. De leerlingen op school worden nauwgezet begeleid, zowel pedagogisch als didactisch. Het onderwijs op school richt zich natuurlijk ook op het ontwikkelen van de creativiteit. Dan denken we niet enkel aan de dingen die ge­daan worden bij tekenen, handvaardigheid en muziek. Ook het denken wordt gestimuleerd. We trachten situaties te creëren waarin een beroep gedaan wordt op fantasie, het voorstellingsvermogen, de vindingrijkheid en uitingsmogelijkheden van de kinderen. We doen dat bij­voorbeeld bij: projecten, opstel en brieven schrijven, dramatische expressie, poppenkast, toneel, vieringen, tijdens crea-ochtenden en gesprekken.

Welkom

welkom

Wij zijn:

 • een middelgrote, waarde(n)volle katholieke school, groot in kwaliteit en onderwijszorg!
 • een school waar kinderen en leerkrachten met hoofd, hart en handen leren.
 • een school waar een fijne sfeer een belangrijk uitgangspunt is! Regels en afspraken helpen daarbij en zijn ook een middel om goed te leren samenwerken en zelfstandig te worden.
 • een school waar taal en lezen heel belangrijk zijn: zowel op het rooster als in het gebouw en tijdens speciale activiteiten voor kinderen op dit gebied. Lezen is immers een belangrijke vaardigheid voor nu en later!
 • een school waar we uitgaan van verschillen (in capaciteiten, interesses en werktempo) tussen kinderen en we zoeken ook naar overeenkomsten. Kinderen kunnen op deze manier veel van elkaar leren. Met coöperatieve werkvormen wordt dit in alle groepen ook bevorderd
 • een school die veel waarde hecht aan professionele ontwikkeling van onze leerkrachten, zowel individueel als gezamenlijk.
 • een school die werk maakt van een goede relatie met ouders én kinderen. Ook voor ouders willen wij een school zijn waar zij zich "thuis" voelen. We zijn trots op de resultaten die we hierdoor samen met hen bereiken.

Wij bieden:

 • Een veilige, gezellige en gestructureerde schoolomgeving
 • 2 taalklassen (onderbouw), een taalRijk groep (bovenbouw),  een Praktijkrijk/vakroute klas (bovenbouw), 2 VindingRijk groepen (onder- en bovenbouw) , en een taalklas voor ouders naast de reguliere groepen
 • extra instructie en extra uitdaging aan kinderen die dat nodig hebben
 • gespecialiseerde leerkrachten
 • gespecialiseerde onderwijsassistenten
 • 2 gymzalen en les van (eigen) vakleerkracht
 • 2 bibliotheken in school
 • een uitgebreid en gratis verlengde schooldagaanbod voor kinderen van groep 1 t/m 8
 • Lees- en rekencafé's voor kinderen en ouders samen als extra en gratis verlengde schooldagaanbod.
 • goede resultaten

Kortom: een school die midden in de maatschappij staat en die uw kind(eren) -samen met u- maximaal wil toerusten op de maatschappij van de nabije toekomst.

 

Neem maar eens een kijkje in de kleuterklas:

School 2 (2e artikel)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed eget urna adipiscing, iaculis ligula et, venenatis arcu. Pellentesque adipiscing et dolor a imperdiet. Integer ac arcu ac quam lobortis semper ut sit amet ligula. Etiam erat turpis, pellentesque ut neque sed, placerat bibendum orci. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Phasellus molestie nisl sit amet augue feugiat feugiat. Vestibulum pellentesque dignissim egestas.

Vivamus urna tellus, lacinia eu orci a, condimentum vestibulum metus. Nulla ultrices lectus a quam convallis, nec vulputate arcu mattis. Nullam lectus augue, congue ut mi at, iaculis cursus massa. Morbi tristique luctus mauris, eu commodo enim ultricies a. Ut eget dui ullamcorper, imperdiet dolor id, commodo ligula. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Sed facilisis porta augue, non consequat eros consectetur sed. Aliquam pretium condimentum nulla eu tristique. Nam quis arcu ut tortor feugiat varius. Nam eleifend sit amet massa eget posuere. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae;

Curabitur convallis id elit eu scelerisque. Quisque vitae lacinia velit. Donec ornare mollis dictum. Donec rhoncus risus sit amet sem congue iaculis. Vivamus eu lorem diam. Praesent ut lorem vulputate, feugiat sapien a, tristique risus. Maecenas id erat dui. Nunc egestas odio nibh, suscipit vestibulum quam imperdiet sit amet. Donec dapibus odio dolor, quis rhoncus ante pulvinar ac. Vivamus elementum euismod ornare. Aliquam sed quam sed felis rutrum convallis vitae ac nibh. Duis dui justo, pharetra semper vehicula vel, porta at ante.