silvester bernadette

logo

Kinderraad

De kinderraad bestaat in 2021 - 2022 uit de volgende leerlingen:

groep 5: 

groep 6:

groep 7:

groep 8:

Zij zullen de leerlingen vertegenwoordigen. De kinderraad vergadert ongeveer zes keer per jaar en denkt mee om de kwaliteit an het onderwijs nog verder te verbeteren.

 

Ouders

 We vinden het erg belangrijk vanaf het eerste moment een goede samenwerking met ouders op te bouwen. U kent uw kind het best! In de groepen 1 gaat de leerkracht daarom op huisbezoek bij elk kind. In alle andere groepen plannen regelmatig gesprekken in met u, uw kind (vanaf groep 1) en de leerkracht samen om te bespreken hoe het gaat: op school en thuis en hoe we elkaar kunnen aanvullen en ondersteunen.

We organiseren regelmatig een ouder-koffiemoment waarbij ontmoeting met andere centraal staat. De data staan op de kalender.

Ter informatie over verschillende ontwikkelgebieden en/of schoolontwikkelingen worden ook informatiebijeenkomsten georganiseerd voor ouders en verzorgers, want samen komen we verder!

Tijdens de nieuw(school)jaarsreceptie ontvangt elk gezin een kalender-schoolgids en andere belangrijke info voor dit schooljaar.

Via Facebook ontvangen ouders die dit op prijs stellen regelmatig een kort berichtje over school of n.a.v. een bijzondere activiteit van een groep.

Elke leerkracht nodigt de ouders van zijn/haar klas uit om de klas te volgen in de Klasbord lapp. We raden ouders dringend aan om dit te doen t.b.v. korte contactlijnen met de leerkacht. Leerkrachten plaatsen hier regelmatig (minimaal 1x per week) een foto en informatie vanuit de groep.

Stappenplan voor het downloaden van de app:

  • download de klasbord ouderapp uit de app- of playstore
  • open de app, sta toe dat de app je berichten kan sturen
  • druk op registreren als ouder
  • vul de koppelcode in die u van de leerkacht ontvant en maak met uw eigen naam een ouderaccount aan
  • bij meerdere kinderne op school ontvangt u voor elk kind een anderen koppelcode

Wekelijks ontvangen ouders de nieuwsbrief digitaal. Voor ouders die graag vanaf papier lezen, staat de nieuwsbrief klaar in de informatiezuil in de hal.

Zoals we graag de talenten van kinderen stimuleren, maken we ook graag gebruik van kennis, expertise en vaardigheden van ouders. Als u iets kunt, of iets kunt regelen waarvan u denkt dat dit informatief en interessant is voor onze school of een groep, horen we dit graag van u!

Ouders die daar behoefte aan hebben, kunnen gratis deelnemen aan een van de taalklassen voor ouders en/of aan het lees-rekencafé in groep 3 en 4 samen met hun kind.

Werkgroep oudersteunpunt: oudersteunpunt@swv-peellandpo.nl

De Ouderraad

 De ouderraad organiseert i.s.m. het team diverse activiteiten voor kinderen en vraagt daarvoor een bijdrage in de kosten. Hoewel dit een vrijwillige bijdrage betreft, hopen we dat iedereen deze betaalt om voor de kinderen leuke extra's te kunnen blijven doen. De bijdrage bedraagt € 10,-- per leerling. 

Van dit bedrg worden traktaties en attenties voor kinderen geregeld door de ouderraad, cadeautjes in december, uitstapjes voor kinderen van groep 1 t/m 7 en een schoolverlaterskamp voor groep 8. Voorheen werden voor schoolreis- uitstapjes en kampen aparte bedragen geind. N.a.v. een wetswijziging is dit aangepast. Het bedrag graag overmaken op: NL12RABO 017.10.93.968 t.n.v. Ouderraad Silvester-Bernadette o.v.v. naam en groep(en) vanhet kind/de kinderen.

De ouderraad staat open voor uw ideeën, opmerkingen en vragen. Spreek gerust een ouder van de OR aan.

De ouderraad bestaat uit de volgende personen:

Louisa Clemente-Spierings

Angelique Dunker

Angelique Grobben

GNatascha Kusters

Gaby van Lierop : Voorzitter

RacheCarina van Lierop

Rachel Rijna

 

 

 

 

 

ique Dunker

Medezeggenschapsraad

Op onze school is een medezeggenschapsraad. Zij vergaderen regelmatig over het beleid dat op school gevoerd wordt. Jaarlijks kunt U het jaarverslag, aan het einde van het schooljaar, lezen op deze site. Hun taak is het vertegenwoordigen van ouders en team bij het meedenken en beïnvloeden van dat beleid. Als u vragen heeft, kunt u ze stellen via het volgende e-mail adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De MR bestaat uit:

vertegenwoordigers van het team:
Mevr. Peggy Hezemans
Mevr. Ankie Koster
Mevr. Regine de Vries

vertegenwoordigers van de ouders:
Dhr. Sjoerd Lintermans
Mevr. Anke van den Hurk
Dhr. Sander van Veghel

 

 

 

Het team

Silvester-Bernadette bestaat uit een gemêleerd team van mannen en vrouwen van diverse leeftijden. In zowel onder-als bovenbouw zijn diverse specialisten werkzaam. Zie ook het Organogram.

Het bestuur

Onze school heeft een eigen schoolbestuur waarbij een splitsing is gemaakt tussen uitvoerend bestuur en toezichthoudend bestuur. Monique van Ekert is directeur en uitvoerend bestuurder.

Het toezichthoudend schoolbestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Dhr. G. Koppenens
Leden: Mevr. T. de Groot
  Mevr. B. Jannes-de Vries
  Dhr. M. Özcubukcu
  Dhr. B. Gielen
   Mevr. M. Smeulders
Secretaresse: Mevr. M. Sars

Adviseur:             Mevr. M. de Groot 

 Bestuursverslag 2020

Ons schoolbestuur werkt op een aantal gebieden samen met het schoolbestuur van b.s. De Goede Herder. Dit samenwerkingsverband heet PANTA RHEI. Daarmee probeert het bestuur het hoogste te bereiken wat in onderwijsland mogelijk is. KWALITEIT staat voorop.

Algemene info

Onze school

Een beknopte profielschets: De kinderen op school zijn een afspiegeling van de echte samenleving. Er is geen betere plek om kinderen van jongs af aan te leren respect te hebben voor ieders mening of overtuiging. Op onze katholieke school worden lessen levensbeschouwing gegeven a.d.h.v. thema's. Samen vieren en samen herdenken vinden we belangrijk, evenals aandacht voor verschillende culturen en geloven. We leren kinderen respectvol met de verschillen om te gaan. Ze worden daarbij vaak verrast door de vele overeenkomsten...

Heel belangrijk vinden wij dat een kind zich goed voelt. We zorgen voor een heel veilige, gezellige en duidelijk gestructureerde school om daaraan bij te dragen. Ons schoolgebouw is ruim en kindvriendelijk ingericht. Dit geeft zowel kinderen als collega's rust tijdens het werken in én buiten de klas. Alle groepen maken bijvoorbeeld gebruik van werkhoeken op de gang en vanaf groep 3 beschikt elke groep over een sfeervolle taal-leeszolder.

De schoolbibliotheek beschikt over een gevarieerd boekenaanbod. We stimuleren de kinderen ook thuis te lezen. Hierdoor groeit hun woordenschat en taalvaardigheid enorm. Dit vergroot het zelfvertrouwen, het leesplezier en daardoor ook de resultaten! We zijn de ouders die onze bieb mee beheren dankbaar voor hun inzet!

Onze school beschikt over een eigentijdse kleutergymzaal én over een eigen gymzaal. Na de gymles wordt gedoucht/opgefrist met een washand. De vakleerkracht gym is verantwoordelijk voor de doorgaande lijn in de motorische ontwikkeling van kinderen. Dit gebeurt zowel tijdens de gymlessen als tijdens de pauzes. De kleutergroepen hebben een eigen speelplaats met speelmogelijkheden die op hen zijn afgestemd. Het grote plein is verdeeld in verschillende zones waar volgens een rooster diverse sport- en spelactiviteiten plaatsvinden. Tijdens elke pauze worden kinderen hierin begeleid. Sportief spel wordt beloond!

De aula is een belangrijke ontmoetingsruimte op school. Hier vieren we belangrijke feesten samen, we openen er schoolthema's en treden er op voor elkaar en voor ouders.

De groepen 4 t/m 8 maken wekelijks gebruik van het handvaardigheid/technieklokaal. Kinderen maken prachtige werkstukken in 2D en 3D die verschillende werkplekken in het gebouw sfeervol aankleden.

Om de brede ontwikkeling en talenten van kinderen te stimuleren, bieden we naast een rijk onderwijsaanbod ook tal van naschoolse activiteiten aan kinderen: huiswerkbegeleiding, sportlessen, kinderkoken, muziek, spel, programmeren enz. Veel leerlingen beleven hieraan wekelijks veel plezier. Voor kinderen en ouders samen bieden we lees- en rekencafé's aan om samen te werken aan de basis in groep 3 en 4.

U krijgt door het lezen en het kijken naar de website een eerste indruk van hetgeen er op school gedaan wordt. Wij nodigen u van harte uit om een kijkje te komen nemen in de school als kinderen en leerkrachten aan het werk zijn. Dan kunt u de sfeer proeven en beoordelen of u denkt dat onze school past bij u en uw kind(eren). Graag even telefonisch een afspraak maken.

Onze kernwaarden

Professionele leeromgeving

Leerlingen leren planmatig en doelgericht samen. Met de leerkracht en elkaar. We werken doelgericht en dagen leerlingen uit tot een actieve leerhouding: bijdragen aan thema's, leervragen bedenken en leren reflecteren. Het leerkrachtenteam ontwikkelt zich voortdurend: gezamenlijk en individueel.

Betrokken

Door onze betrokkenheid bij de leerlingen en hun ouders, creëren we een warm pedagogisch klimaat. Eerst de relatie, dan de prestatie! We zorgen ervoor dat zowel kinderen als hun ouders zich gezien en gehoord voelen en gaan in dialoog om ontwikkeldoelen en voortgang te bespreken. Van ouders verwachten we ook een betrokken en ondersteunende houding om de ontwikkeling van hun kind te stimuleren.

Samenwerkend

Samen leer je meer dan alleen en samen kom je verder. Dit geldt voor alle betrokkenen bij ons op school: leerlingen, leerkrachten en ouders. Regels en afspraken worden door iedereen nageleefd en in een sfeer van openheid en vertrouwen gaan we respectvol met elkaar en de omgeving om. Gesprekken over de ontwikkeling van kinderen voeren we met kind, ouders en leerkrachten samen. We praten mèt i.p.v. over elkaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Samen scholen
Veel kleuters die starten op onze school hebben daarvoor de peuterspeelzaal bezocht. Goede overdracht van informatie (met toestemming van ouders) zorgt dat wij kunnen aansluiten bij wat een kind al durft, kan en kent.

Grensverleggend leren

Leerlingen worden op school voorbereid op vaardigheden die ze nodig hebben in de 21e eeuw. Zoals bijvoorbeeld kritisch en creatief denken, geduld, samenwerken, inlevings- en aanpassingsvermogen. We gebruiken moderne methoden, werkvormen en onderwijsmiddelen om "Samenscholen" vorm te geven. Bewegen neemt daarbij een belangrijke plaats in zowel tijdens de gymlessen, tijdens het buiten spelen als tussen de lessen door en tijdens de lessen. Breinonderzoeken wijzen uit dat dit het leren extra stimuleert. Een gzond lichaam en een gezonde geest versterken elkaar!

Ambitieus

De lat ligt hoog m.b.t. de verwachtingen die we als teamleden van elkaar hebben en ook t.a.v. de mogelijkheden van leerlingen en de betrokkenheid en participatie van ouders. Naast de 16 permanente groepen bieden we diverse ondersteuningsgroepen en -vormen om ambitieuze doelen te bereiken. Hoge verwachtingen leiden tot mooie resultaten. Samen halen we eruit wat erin zit!

Inhoudelijke plannen

De volgende zaken staan dit schooljaar centraal:

  • Vervolg opbrengst gericht passend onderwijs m.b.v. expliciete directe instructie. 
  • Implementatie taalmethode Staal
  • Kennismaking van het team met het gedachtegoed van S. Covey "The leader in me".