silvester bernadette

logo

Kwaliteit

 We werken voortdurend aan kwaliteitsverbetering. Dit wordt door de  onderwijsinspectie onderschreven. In november 2018 werden we door hen nl. beloond met de waardering "goed". De inspecteur was met name enthousiast over de samenwerkingsdriehoek leerling, school en ouders en de wijze waarop we die vorm geven, het pedagogisch klimaat en het didactisch handelen (de kwaliteit van de lessen). In april 2016 werd door de onderwijsinspectie een bezoek specifiek op de voor- en vroegschoolse periode afgelegd. Op 33 van de 47 onderdelen behaalden we de maximale score en noemde de inspecteurs ons een voorbeeld voor anderen. De overige 14 facetten werden ook positief beoordeeld.

Kwaliteitsverbetering dankzij bekwaam personeel

De Silvester-Bernadette school bestaat uit een team van deskundige leerkrachten. Elk teamlid blijft zich professionaliseren in het verlengde van ons schoolplan. Tijdens functionerings-, voortgangs- en beoordelings¬gesprekken worden de doelen besproken en geëvalueerd. Tijdens studiedagen en teambijeenkomsten wordt de collectieve kwaliteitsontwikkeling planmatig bevorderd en geborgd.
Leerkrachten hebben zich bekwaamd als teamleider, intern begeleider, gedragsspecialist, leesspecialist, meer- en hoogbegaafdheidsspecialist,rekenspecialist, ICT-er, specialist onderwijsontwikkeling, leerkrachtcoach, bedrijfshulpverlener, vakleerkracht gym, cultuurcoördinator, anti-pest coördinator, techniek/crea coördinator. Alle teamleden in de kleutergroepen zijn VVE-gecertificeerd

Kwaliteitsverbetering met behulp van moderne methodes en effectieve werkvormen

We maken gebruik van moderne leer- en hulpmiddelen.
De gebruikte lesmethodes zijn:

  • up-to-date
  • uitdagend en gestructureerd
  • voorzien van veel differentiatiemogelijkheden
  • conform referentieniveaus en kerndoelen
  • zorgvuldig gekozen en passend bij onze visie op leren en ontwikkelen van kinderen in de 21e eeuw.

Kwaliteitsverbetering met behulp van het leerlingvolgsysteem

Van elk kind registreren we observaties en toetsresultaten. Na elke toets volgt een analyse door de leerkracht. Het vervolgaanbod wordt hierop afgestemd om de ontwikkeling van alle leerlingen te waar¬borgen. We vergelijken leerlingen met zichzelf, dat wil zeggen dat we volgen of ze zich goed blijven ontwikkelen, en we vergelijken hun prestaties met die van andere leerlingen in Nederland. De toetsen van Cito worden namelijk op vrijwel alle scholen in Nederland afgenomen, waardoor een breed referentiekader ontstaat. Daarnaast volgen en analyseren we de ontwikkeling van de hele groep en maakt de Interne Begeleider trendanalyses voor de hele school.

Kwaliteitsverbetering met behulp van ICT-middelen

Iedere groep heeft een digitaal schoolbord dat de leerkracht onder meer gebruikt bij het geven van instructie. Daarnaast zijn er computers en chromebooks met oefenprogramma's bij de verschillende vakken, die de leerlingen gebruiken om leerstof te oefenen. Ook leren zij om informatie op te zoeken, presentaties te maken en te geven. Zo worden ze stap voor stap wegwijs. 

Kwaliteitsverbetering door planmatig werken

Onze school staat al jaren bekend als kwaliteitsschool. Deze hoge standaard houden we vast door zaken planmatig en gestructureerd aan te pakken en met alle betrokkenen steeds onze schouders eronder te zetten. Het schoolontwikkelingsplan geeft richting aan de professionele ontwikkelingsplannen van leerkrachten en verbetering in de groepen. Periodieke overleggen met de medezeggenschapsraad, ouderraad, werkgroepen en leerlingen in de Silvester-Bernadette-kinderraad-vergaderingen leiden tot input en meedenken over gewenste ontwikkelingen.

Uitstroomgegevens

Sinds 2016 maken we gebruik van de digitale en adaptieve eindtoets van "Route 8". Alle leerlingen nemen deel aan de toets, ook de kinderen die met veel extra zorg het onderwijs op onze school hebben gevolgd. Ook in 2019 hebben de leerlingen van groep 8 weer boven de bovengrens van de onderwijsinspectie gescoord. Daar zijn we trots op ! Door de corona-pandemie kon in 2020 geen eindtoets worden afgenomen.

 
Schooljaar Gemiddelde score Inspectienorm vergelijkbare scholen
2017-2018 Score Route 8 Silvester-Bernadette 197,8  179,8
2018-2019 Score Route 8 Silvester-Bernadette 188,4  181
2019-2020 Score Route 8 Silvester-Bernadette 198,8  191,3

 

De leerlingen stroomden uit naar de volgende typen van voortgezet onderwijs:

 
  2019 2020 2021
VWO 2 1 4
VWO/HAVO -- 1 --
HAVO 9 9 2
HAVO/VMBO-TL 4 3 3
VMBO 18 23 24
Praktijkonderwijs 1 11 5