silvester bernadette

logo

Kwaliteit

We werken voortdurend aan kwaliteitsverbetering. Dit wordt door de landelijke onderwijsinspectie onderschreven. De kwaliteitszorg en de samenwerkingsdriehoek leerling, school en ouder, staan zowel bij ons als bij hen hoog op de agenda.

Kwaliteitsverbetering dankzij bekwaam personeel

BS. Silvester-Bernadette bestaat uit een team van deskundige leerkrachten. Elk teamlid maakt een professioneel ontwikkelingsplan, in het verlengde van het schoolplan. Tijdens functionerings-, voortgangs- en beoordelings¬gesprekken worden de doelen besproken en geëvalueerd. Tijdens studiedagen en teambijeenkomsten wordt de collectieve kwaliteitsont-wikkeling planmatig bevorderd en geborgd.
Leerkrachten hebben zich bekwaamd als teamleider, intern begeleider, gedragsspecialist, leesspecialist, meer- en hoogbegaafdheidsspecialist,rekenspecialist, ICT-er, specialist onderwijsontwikkeling, leerkrachtcoach, bedrijfshulpverlener, vakleerkracht gym, cultuurcoördinator, anti-pest coördinator, techniek/crea coördinator. Alle teamleden in de kleutergroepen zijn VVE-gecertificeerd

Kwaliteitsverbetering met behulp van moderne methodes en effectieve werkvormen

We maken gebruik van moderne leer- en hulpmiddelen.
De gebruikte lesmethodes zijn:

  • up-to-date
  • uitdagend en gestructureerd
  • voorzien van veel differentiatiemogelijkheden
  • conform referentieniveaus en kerndoelen
  • zorgvuldig gekozen en passend bij onze visie op leren en ontwikkelen van kinderen in de 21e eeuw.

Kwaliteitsverbetering met behulp van het leerlingvolgsysteem

Van elk kind registreren we observaties en toetsresultaten. Na elke toets volgt een analyse door de leerkracht. Het vervolgaanbod wordt hierop afgestemd om de ontwikkeling van alle leerlingen te waar¬borgen. We vergelijken leerlingen met zichzelf, dat wil zeggen dat we volgen of ze zich goed blijven ontwikkelen, en we vergelijken hun prestaties met die van andere leerlingen in Nederland. De toetsen van Cito worden namelijk op vrijwel alle scholen in Nederland afgenomen, waardoor een breed referentiekader ontstaat. Daarnaast volgen en analyseren we de ontwikkeling van de hele groep en maakt de Interne Begeleider trendanalyses voor de hele school.

Kwaliteitsverbetering met behulp van ICT-middelen

Iedere groep heeft een digitaal schoolbord dat de leerkracht onder meer gebruikt bij het geven van instructie. Daarnaast zijn er computers en chromebooks met oefenprogramma's bij de verschillende vakken, die de leerlingen gebruiken om leerstof te oefenen. Ook leren ze om presentaties te maken en te geven en worden stap voor stap wegwijs gemaakt in het digitale snelverkeer. Verder nodigt iedere leerkracht de ouders van zijn/haar groep uit om de gratis klasbord app te downloaden en hierdoor nuttige en leuke foto's en informatie van de groep te volgen. Via Facebook en de wekelijkse digitale nieuwsbrief worden ouders en andere belangstellenden op de hoogte gehouden van actuele berichten op schoolniveau. 

Kwaliteitsverbetering door planmatig werken

Onze school staat al jaren bekend als kwaliteitsschool. Deze hoge standaard houden we vast door zaken planmatig en gestructureerd aan te pakken en met alle betrokkenen steeds onze schouders eronder te zetten. Het schoolontwikkelingsplan geeft richting aan de professionele ontwikkelingsplannen van leerkrachten en verbetering in de groepen. Periodieke overleggen met de medezeggenschapsraad, ouderraad, werkgroepen en leerlingen in de Silvester-Bernadette-kinderraad-vergaderingen leiden tot input en meedenken over gewenste ontwikkelingen.

Uitstroomgegevens

Sinds 2016 maken we gebruik van de digitale en adaptieve eindtoets van "Route 8". Alle leerlingen nemen deel aan de toets, ook de kinderen die met veel extra zorg het onderwijs op onze school hebben gevolgd. ZOwel in 2016 als in 2017 hebben de leerlingen van groep 8 boven de bovengrens van de onderwijsinspectie gescoord.

 
Schooljaar Gemiddelde score Inspectienorm vergelijkbare scholen
2015-2016

Score Route 8 Silvester-Bernadette 195,9

179,8
2016-2017 Score Route 8 Silvester-Bernadette 197,8 179,8
     

 

De leerlingen stroomden uit naar de volgende typen van voortgezet onderwijs:

 
  2016 2017 2018
VWO 3 3 1
VWO/HAVO 1 3 1
HAVO 8 1 3
HAVO/VMBO-TL 1 1 3
VMBO 28 33 14
Praktijkonderwijs  1 4 3